Ichtus wil een veilige gemeente zijn en heeft om die reden de gedragscode voor leidinggevenden (SEM) ondertekend. Als gevolg daarvan is er een vertrouwenscommissie ingesteld.

Werkwijze

In situaties waar bij leden of vrienden van de gemeente het vermoeden bestaat van enige vorm van (machts)misbruik binnen de gemeente, al dan niet binnen de Raad, dan kan contact worden opgenomen met de vertrouwenscommissie. Als het raadsleden betreft wordt door de leden van de vertrouwenscommissie een externe vertrouwenspersoon ingeschakeld vanuit het kerkverband, het ABC. Voor alle overige gevallen is een interne vertrouwenscommissie aangesteld.

Doelgroep vertrouwenscommissie

De vertrouwenscommissie kan benaderd worden door een ieder die te maken heeft, of heeft gehad met een vorm van (machts)misbruik door een leidinggevende of een lid of vriend van de Ichtus Vrije Baptisten Gemeente Wierden. Dit geldt voor leden en vrienden en eveneens voor ex-leden en ex-vrienden van de Ichtus Vrije Baptisten Gemeente Wierden.

Rechten en plichten vertrouwenscommissie

De vertrouwenscommissie brengt eenmaal per jaar verslag uit aan de gemeentevergadering van haar werkzaamheden. In dit verslag worden geen inhoudelijke mededelingen gedaan. Er wordt alleen vermeld of zij door – en zo ja hoeveel – personen zijn benaderd en hoeveel gesprekken zijn gevoerd. Wel wordt verwacht dat de vertrouwenscommissie de raad indien nodig adviseert opdat de belangen van personen optimaal worden behartigd. 
 
Het staat zowel de vertrouwenscommissie als de raad vrij – indien daar aanleiding toe zou zijn – om met elkaar in overleg te treden. 
 
Het staat de vertrouwenscommissie vrij om advies in te winnen van, of overleg te plegen met, deskundigen (bijvoorbeeld instellingen – organisaties – personen, betrokken bij deze problematiek). Bij een dreigende belangenverstrengeling dienen leden van de vertrouwenscommissie naar elkaar door te verwijzen. 
De leden van de vertrouwenscommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat bij het uitoefenen van hun functie bekend wordt. Deze verplichting blijft ook na het beëindigen van hun functie van kracht.

Taakafbakening

De taak van een vertrouwenscommissie ligt niet op het gebied van pastoraat, hulpverlening, rechtsbijstand of arbitrage. Zij mogen met de door klaagster/klager toevertrouwde informatie niets doen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Functieafbakening

De functie als lid van de vertrouwenscommissie kan niet in combinatie met de functie van oudste, voorganger, taakveldleider of herder worden uitgevoerd.

De vertrouwenscommissie

De vertrouwenscommissie is opgericht binnen Ichtus Vrije Baptisten Gemeente Wierden en bestaat uit 3 commissieleden.

Als het doel of de werkwijze je niet voldoende duidelijk is, dan kun je hier de notitie vertrouwenscommissie downloaden.
 
 
Mocht je iets aan de vertrouwenscommissie voor willen leggen, vul dan onderstaand formulier in. Het bericht komt alleen bij (een van) de commissieleden binnen.