Onze missie:
Het eren van God door te groeien tot beelddragers van Jezus Christus

De stip op de horizon:
Een zichzelf vermenigvuldigende gemeente door persoonlijke groei

Onze doelen:
Onze doelen vinden we uitgaande van het grote gebod (Mattheüs 22:37-40) en de grote opdracht (Mattheüs 28:19-20)

Het grote gebod (Mattheus 22:37-40):
Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand(A). Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. (B,D) Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.

De grote opdracht (Mattheus 28:19-20):
Ga dan heen (D,E), onderwijs al de volken, (E) hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.(C) En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld(F). Amen.

Wij vinden hierin de volgende zes sleutels:
Sleutel – Omschrijving (Zwaartepunt*)
A– Aanbidding – Wij vieren Gods aanwezigheid door Hem groot te maken en door gebed (Taakveld Vieringen)
B– Betrokkenheid – Wij werken aan onderlinge liefde en bouwen elkaar en anderen op waar dat mogelijk is (Taakveld Zorg)
C– Christusgelijkvormigheid – Wij groeien: Kind van de Vader > Discipel van Jezus > Medewerker van de Heilige Geest (Taakveld Toerusting)
D– Dienstbaarheid – Wij dienen elkaar en anderen (Taakveld Facilitair, oudstenraad)
E– Evangelisatie – Wij vertellen anderen over God (Taakveld Missie)
F– Familie – In een familie zijn meerdere generaties vertegenwoordigd. Wij leren van de ouderen en geven Gods boodschap door aan de jongeren. (Taakveld Kinder- en jeugdwerk)

* Korte toelichting: Voor elk gemeentelid en voor elk taakveld zijn alle sleutels belangrijk, elk taakveld heeft echter zijn eigen zwaartepunt.

Deze visie willen we uitvoeren vanuit de volgende cultuur:
– Veiligheid
– Warme deken
– Bijbelgetrouw
– Niet perfect
– Familiaire verbondenheid