ICHTUS is een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft daarmee de ANBI-status. Praktisch betekent dit dat je giften aan ICHTUS aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting!

 

ANBI-informatie

Naam

Het zelfstandige kerkgenootschap draagt de naam: ICHTUS – Vrije Baptisten Gemeente, hierna te noemen ICHTUS, bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend naar Nederlands recht. De statuten zijn notarieel vastgelegd d.d. 12 maart 2018. ICHTUS heeft zich met soortgelijke gemeenten verenigd in de als kerkgenootschap ingeschreven Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten, hierna te noemen ABC-gemeenten.

ANBI/RSIN nummer

ICHTUS staat bij de belastingdienst geregistreerd onder ANBI/RSIN nummer: 818969817.

Contactgegevens

ICHTUS VBG, Taborkerk, Jacobsonstraat 8a, Wierden
Email: secretaris@ichtus-vbg.nl
Internet: www.ichtus-vbg.nl

Doelstelling

Het doel van ICHTUS is vastgelegd in artikel 4 van de statuten:

 1. God de eer te geven die Hem toekomt en Hem te dienen;
 2. elkaar op te bouwen in het Geloof, de Hoop en de Liefde en de verwachting van de wederkomst van onze Zaligmaker, de Here Jezus Christus;
 3. te getuigen van de gekruisigde en opgestane Here;
 4. zichzelf uit te breiden door gelovigen op grond van hun persoonlijk getuigenis in de gemeente op te nemen;
 5. zo mogelijk met gelovige belijders van Christus, als wel organisatieverbanden daarvan, samen te werken om goed te doen aan alle mensen, maar in het bijzonder aan onze geloofsgenoten.

Werkzaamheden

ICHTUS tracht haar doelstellingen te bereiken door:

 1. Vieringen. In de zondagse samenkomsten is er plaats voor aanbidding, gebed en prediking. Na de samenkomst ontmoeten de kerkgangers elkaar op ontspannen wijze. Ook op andere momenten zijn er samenkomsten waarbij het mogelijk is om accenten te leggen, bijvoorbeeld op gebed, of op een thema in te gaan.
 1. Toerusting. In kringen waarin groepen van tien tot vijftien mensen om de twee weken bijeenkomen is er ruimte voor persoonlijke overdenking van Gods woord, aandacht voor persoonlijke groei in discipelschap en onderlinge zorg voor elkaar. Daarnaast wordt om de twee weken het Leerhuis georganiseerd voor leden en vrienden van ICHTUS waaraan belangstellenden uit de hele regio kunnen deelnemen.
 1. Jeugdwerk. Tieners komen wekelijks bijeen rond een op hun leeftijd toegesneden programma.
 1. Kinderwerk. Voor kinderen van 0 tot 12 jaar is er, verdeeld over zes leeftijdsgroepen, tijdens de zondagochtendsamenkomsten een programma, gebaseerd op de methodiek van Promiseland.
 1. Pastoraat. Er is een herdersteam en een bezoekteam die persoonlijke aandacht geven aan mensen die tegenslag hebben: zieken, zwakken en eenzamen. Voor diepgaander pastoraat bestaat het team ‘vrijheid en herstel’. Het diaconaat tenslotte staat hulpbehoevenden bij met advies en financiële en materiële hulp.
 1. Missie. ICHTUS ondersteunt enkele zendelingen met een vast bedrag. Daarnaast is ICHTUS partner van IJM (International Justice Mission, een organisatie die wereldwijd opkomt voor mensen die in slavernij moeten leven) en ondersteunt zij het kinderadoptieplan van Compassion.
 1. Facilitair. Het organiseren en uitstralen van Gastvrijheid voor leden en vrienden van ICHTUS en mensen uit de hele regio die op zoek zijn naar zingeving en God.

Bestuur

Het bestuur van ICHTUS ligt bij de raad van oudsten en bestaat uit: B. Bruggink (voorzitter), H. Velten (voorganger), J. Hemink (secretaris), G. van Dijk, E. Berkhof en J. Wessels. De oudsten worden statutair gekozen uit de leden van Ichtus. De penningmeester, mevrouw R. Oosterveld, is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen.

Beleidsplan

ICHTUS heeft de hoofdlijnen van het beleid (en de invulling van haar maatschappelijke functie) weergegeven in een beleidsplan 2015-2019 (zie elders op deze pagina). In dit beleidsplan is tevens een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten opgenomen.

Meerjarenbegroting

In het beleidsplan is een meerjarenbegroting opgenomen.

Ichtus visie 2022

De raad van ICHTUS heeft een visie 2022 opgesteld voor ICHTUS en deze na raadpleging van de gemeentevergadering d.d. 28 november 2017 vastgesteld. In deze visie is de betekenis die ICHTUS  wil uitoefenen voor de regio verder aangescherpt, onder meer:

 • ICHTUS wil een gemeente zijn voor de komende generatie waar goede daden vandaan stromen en wil zo impact hebben op de regio;
 • ICHTUS wil een reële aanvulling op de hulpverlening zijn door de kracht van gebed, bevrijding en de Heilige Geest;
 • ICHTUS wil een onderwijsprogramma aanbieden die cursisten uit de hele regio aantrekt;
 • Het ontwikkelen van een gemeenschap die de samenleving dient en eenzaamheid tegen gaat.

Financiële verantwoording

De Jaarrekening 2017-2018 is hieronder weergegeven.

Inkomsten van ICHTUS 

 1. bijdragen van de leden;
 2. opbrengsten van collecten tijdens de diensten;
 3. erfstellingen, legaten en schenkingen;
 4. subsidies en donaties;
 5. alle andere verkrijgingen en baten, die haar op andere wijze ten goede komen.

Besteding van gelden

De inkomsten worden onder andere besteed aan:

 • Een aantrekkelijke, laagdrempelige en eigentijdse huisvesting voor mensen die op zoek zijn naar geloof en zingeving in hun leven
 • Een fulltime voorganger en betaalde medewerkers zodat mensen die in nood verkeren, opgevangen kunnen worden, de jeugd een plaats heeft voor ontmoeting en vriendschap en de kinderen Promiseland kunnen beleven als het leukste uur van de week en via persoonlijke aandacht ruimte krijgen voor het uiten van vreugde, zorgen en verdriet
 • Investeringen: inventaris, audio en techniek en instrumenten bieden een aantrekkelijke atmosfeer en dragen bij aan een gastvrij welkom
 • Gemeente activiteiten zoals diaconie voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, goede scholing van onze vrijwilligers, pastorale begeleiding , het bemoedigen van mensen in kleine groepen thuis via kringen waar men gemeenschap kan ervaren en het leven met elkaar delen, zomerkampen voor de jeugd die zich in het buitenland wil gaan inzetten voor ontwikkelingswerk en mensen in nood, enzovoort
 • Een relatief klein gedeelte wordt besteed aan kantoorkosten: telefoon, contributies, verzekeringen, administratie/accountant
 • Ondersteuning IJM (International Justice Mission) en Compassion Zending: doorbetalingen aan zendingsdoeleinden.

Beloningsbeleid

De raad is bevoegd een voorganger en/of andere gesalarieerde medewerkers aan te stellen en hun rechtspositie vast te stellen. Ichtus hanteert de gesalarieerde medewerkers de arbeidsvoorwaardenregeling van de ABC-gemeenten. De heer H. Velten is fulltime aangesteld als voorganger van Ichtussinds 2010. De heer H.Noordhuis is m.i.v. 1 september 2019 aangesteld als pastor zorg (0,5 fte). De functie van pastor kinderen + jongeren (0,5 fte) is m.i.v. 12 juli 2019 vacant gesteld. De heer H. Noordhuis is m.i.v. 1 september 2019 tevens aangesteld als officemanager (0,5 fte). De beloning van de voorganger en/of gesalarieerde medewerkers is geregeld in de overeenkomst genaamd aanstellingsbrief. De overige leden van de raad en taakveldleiders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Beheer van de inkomsten en de uitgaven van Ichtus

Om te bevorderen, dat ICHTUS haar taak uitvoert conform wat in de statuten is opgenomen, zijn voor wat betreft de financiën de onderstaande afspraken gemaakt:

 • het vermogen van ICHTUS tus wordt beheerd via een spaarrekening;
 • het eigen vermogen is als volgt onderverdeeld: Kapitaal ICHTUS en Overige Reserves
 • de administratie wordt gevoerd door de penningmeester van ICHTUS;
 • de penningmeester verzorgt na afloop van elke maand een rapportage voor de raad, waaruit blijkt welke middelen zijn ontvangen en waaraan deze zijn besteed;
 • de penningmeester stelt jaarlijks een begroting op die wordt goedgekeurd door de gemeentevergadering
 • betalingen vinden plaats door de penningmeester op basis van de begroting en na goedkeuring door de tweede penningmeester en de verantwoordelijke taakveldleider;
 • na afloop van het boekjaar zorgt de penningmeester van Ichtus voor de jaarstukken die door een accountant van een samenstellingsverklaring worden voorzien;
 • de accountant ontvangt een vergoeding voor zijn werkzaamheden;
 • de jaarstukken worden na afloop van het boekjaar ter vaststelling voorgelegd aan de raad
 • De raad legt hierover binnen een half jaar verantwoording af aan de gemeentevergadering.

Jaarrekening 2017-2018

  2018 2017
Giften en collectes  € 311.546  € 271.310
     
Bestemmingsgiften  €    45.898  €    41.431
   € 265.648  € 229.879
     
Lonen en salarissen  €    52.002  €    94.839
Afschrijvingen  €    20.063  €    18.847
Huisvestingskosten  €    75.212  €    68.156
Bestuurskosten  €      4.737  €      4.708
Diaconie en sprekersvergoeding  €    20.842  €    16.549
Taakveldkosten  €    25.708  €    27.218
Kantoorkosten  €      8.930  €      8.917
Algemene kosten  €      4.273  €      3.232
Som der lasten  €   211.767  € 242.466
     
Exploitatieresultaat  €    53.881  €  -12.587
     
Financiele baten en lasten  €     -1.477  €     -1.079
   €    52.404  €  -13.666
     

 

Raadpleeg hier  het ANBI BELEIDSPLAN 2015-2019